Vad gör vi?


Reality Check finns för att stödja och underlätta för vuxna att förmedla kunskap om pornografins innehåll och skadeverkningar i möten med barn och unga.

Reality Check erbjuder olika former av utbildningsmaterial och konkreta metodverktyg som kan användas, framför allt, i skolor och av andra verksamheter som arbetar med barn och unga.

Vårt material består bl a av skriftligt material, korta dokumentärfilmer och interaktiva lektionsupplägg som kan användas av unga och vuxna via datorer, mobiler eller surfplattor. Materialet utgår och är uppbyggt utifrån tre centrala och nära sammankopplade kunskapsområden: porrkultur, porrkonsumtion och porrproduktion. 

Materialet riktar sig framför allt till:

✓ högstadie- och gymnasieelever
✓ lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare och andra yrkesverksamma som jobbar med barn och unga
✓föräldrar

Kunskapsmässiga utgångspunkter i arbetet: 

  • Aktuell nationell och internationell forskning 
  • Erfarenhetsbaserad kunskap från Talita och andra aktörer som möter överlevare från människohandel, prostitution och pornografi och andra organisationer som arbetar med och ger olika stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och flickor
  • Sveriges nationella jämställdhetsmål med fokus på delmål 6: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet” 
  • Sveriges Nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
  • FN Deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor 
  • Istanbulkonventionen 
  • WHO:s definition av sexuell hälsa och sexuella rättigheter 
  • Agenda 2030, med fokus på Mål 5 och Mål 16 
  • Barnkonventionen 
  • Skollag och Läroplan för gymnasiet, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Har du andra frågor om materialet? Läs mer på Vanliga Frågor