BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


Bildkälla: Skolvärlden, den 7 februari 2020

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det verkar Kalle Röcklinger på RFSU inte ha någon vetskap om. Men om man inte känner skolans och lärarnas uppdrag kan man då föreslå vad lärare ska göra och hur?

Skolan är per definition en samhälleligt skapad institution för avsiktlig påverkan av barn och ungdomar i en viss bestämd riktning. Det är alltså en arena för avsiktliga påverkansprocesser. Riktningen avser att de unga ska välja och införliva respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. 

Skolans undervisning är alltså inte tänkt att vara värde-neutral. Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, både accepterade och oaccepterade, lagliga och olagliga, som går emot de ovan beskrivna värderingarna.

Ännu ett krav på skolans undervisning som Kalle på RFSU inte verka ha kunskap om är kravet på att skolans undervisning ska vara objektiv. Att undervisningen ska vara objektiv betyder att skolan ska presentera det som det finns goda grunder att tro (vetenskapligt belagt), inte att man behandlar alla påståenden (de välgrundade och de ogrundade) som jämbördiga. Objektivitet får alltså inte blandas samman med neutralitet.

Internationella och nationella studier har belagt fakta om porrens skadeverkningar:

  • Porrindustrin är en multinationell industri som profiterar på att exploatera och utnyttja marginaliserade och socioekonomiska utsatta flickor och kvinnor som redan har varit utsatta för olika former av sexualiserat våld. 
  • Porrindustrins produktion sexualiserar manlig överordning och kvinnlig underordning och våld mot kvinnan i porrproduktionen är idag det normala. 
  • Internationell forskning visar på ett statistiskt signifikant samband mellan porrkonsumtion och sexuell aggression. 

Att låta barn i skolans undervisning sitta och sätta plus och minus på det – är en så absurd idé att när jag beskriver den för människor som inte arbetar i skolans värld så har de väldigt svårt att tro att jag talar sanning. Men nu kan jag visa dem artikeln från senaste Skolvärlden.

När Kalle och RFSU föreslår att skolans lärare ska dela upp whiteboarden i två delar; skriv plus på ena sidan och minus på andra, låt lektionen utgå från elevernas egna erfarenheter, fråga de unga vad de tycker är plus och minus med pornografi, så bryter lektionsförslaget mot alla mål som samhället har med skolans undervisning. 

Lektionsförslaget innehåller ingen kunskap som läraren ska förmedla; inget om produktionsförhållandena inom porrindustrin, inget om maktförhållandet mellan kvinnor och män i porrproduktion, inget om hur exponering för pornografi kan påverka ungas människosyn och inget ställningstagande för skolans värdegrund – för jämställdhet mot våld – ska gestaltas. Lektionsförslaget säger istället att läraren ska vara just värde-neutral, ”försök balansera plus och minus om elevernas åsikter är ensidiga”. 

Skolan är kanske samhällets mest användbara medel för att påverka vår gemensamma framtid. Det är t ex därför samhället har satsat på ANDT-undervisning i skolan. Men där låter vi inte tobaks- och alkoholproducenter beskriva vad undervisningen ska innehålla och vi förordar inte att läraren ska vara värde-neutral. I den undervisningen låter vi inte eleverna sätta plus och minus med konsumtion av öl, cigaretter och cannabis.

RFSU:s lektionsförslag har gjort det mycket tydligt att det är lika klokt att låta RFSU definiera skolans sex och samlevnad som det vore att låta oljeindustrin utforma skolans miljöundervisning.

Marcus Svensson, utbildad lärare och anställd på Reality Check

Denna debattartikel är en replik på Kalle Röcklingers artikel “RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr” publicerad i Skolvärlden den 31 januari 2020: https://skolvarlden.se/artiklar/rfsu-tipsar-sa-pratar-du-med-eleverna-om-porr